Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2020 - 2023. Deze bevat de opdracht om vanuit de Perspectiefnota 2020 - 2023 te komen met ombuigingsvoorstellen om per 2023, of zoveel eerder als mogelijk, te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Dit was een forse opgave waar met de organisatie in de zomerperiode hard aan is gewerkt.

Wij zijn er in geslaagd aan uw raad een sluitende begroting te presenteren. Het is aan de raad om met de voorstellen om tot die cijfers te komen in te stemmen. Ons voorstel gaat uit van een sluitende begroting vanaf 2022 e.v.. In 2020 en 2021 zal derhalve een beroep worden gedaan op de algemene reserve vrij besteedbaar. Over de gehele begrotingsperiode 2020 - 2023 wordt per saldo € 759.000 onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Om deze structureel sluitende begroting te kunnen realiseren stellen wij u verschillende ombuigingen voor ten aanzien van zowel te realiseren ambities als het bestaande beleid. Dit brede pakket aan ombuigingen raakt alle programma’s.
Eveneens wordt u een voorstel gedaan om onze inkomsten de komende jaren verder te verhogen.
Ondanks de forse opgave geeft het college met deze begroting verder invulling aan het coalitie-document "Dichtbij-DALFSEN-Dichtbij" en het meer gedetailleerde bestuursprogramma en bestuurskalender. Dit alles binnen een verantwoord financieel kader.   

Wij presenteren u onze ombuigingsvoorstellen in hoofdstuk 2 van de begroting in lijn met de kaderstellende vragen die wij in de Perspectiefnota 2020-2023 aan de raad hebben gesteld. Dit betekent de volgende indeling:

1. In welke mate bent u bereid risico's te nemen en reserves aan te wenden?
2. Bent u bereid om uw ambities bij te stellen?
3. Hoe kijkt u aan tegen aanpassing van (het ambitieniveau van) bestaand beleid?
4. Welke keuzes wilt u maken ten aanzien van sociaal domein (breder dan jeugd)?
5. Hoe kijkt u aan tegen de inkomstenkant (ozb verhoging)?

Wij hebben de keuzemogelijkheden voor uw raad inzichtelijk gemaakt zodat u op basis van dit inzicht de mogelijkheid heeft om af te wijken van de ons door voorgestelde invulling van de ombuigingsopgave.

Naar aanleiding van de amendementen vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november zijn er een aantal wijzigingen in de begroting aangebracht, te weten: consultatiebureaus, servicepunt Lemelerveld, preventieve gezondheidszorg, OZB en afval. Daarnaast is het in oktober vastgestelde budget tbv het hybride veld in Hoonhorst in het saldo meegenomen.

Samenstelling van het bestuur
De gemeenteraad heeft in de gemeente Dalfsen 21 leden. Het college bestaat uit de burgemeester, mevrouw E. van Lente en drie wethouders, de heer A. Schuurman, de heer J.W. Uitslag en de heer R.W.J. van Leeuwen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer J.H.J. Berends is bij de vergaderingen van B&W aanwezig als secretaris en adviseur.

Samenstelling college van B&W

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Ieder lid van B&W is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen (portefeuilles) van de gemeente.

Portefeuilleverdeling college van B&W

Burgemeester drs. E. van Lente
Kabinet en representatie, Dienstverlening, Algemene bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding, Bestuurszaken en communicatie, Privaatrechtelijke en juridische zaken, Personeel en organisatie, Strategische beleidsvorming, Burgerzaken, Internationale aangelegenheden.
Intergemeentelijke samenwerking, Bestuurlijke vernieuwing, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en automatisering, Project Waterfront (in samenwerking met wethouder Van Leeuwen).

Wethouder/locoburgemeester drs. R.W.J. van Leeuwen
Financiën, Planning en control, Werkgelegenheid en participatie, Waterbeleid en Waterschap, Klimaatadaptatie, Onderhoud en beheer openbare ruimte (groen en grijs), Grondexploitaties, Bedrijventerreinen, Structuurvisies, Energiebedrijven, Werkvoorzieningschappen (Larcom), Verkeer en vervoer, Project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Van Lente), Project centrumplan Lemelerveld.

Wethouder A. Schuurman
Economische zaken, Agrarische zaken en plattelandsvernieuwing, Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Milieu en duurzaamheid, Afvalbeleid, Integrale handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Monumenten, Archeologie en Centrumplan/Centrumvisie Dalfsen.

Wethouder drs. J.W. Uitslag
Welzijn, Jeugd(hulp), Gehandicaptenbeleid, WMO, Sport, Sportaccommodaties (beheer), Cultuur, Maatschappelijk werk, Volksgezondheid, Recreatie en toerisme, Onderwijs en educatie, Coördinatie beleid kernen, Project Ruimte voor de Vecht, Leader.

Samenstelling gemeenteraad
De gemeenteraad van Dalfsen heeft de volgende zetelverdeling:

Zetelverdeling

2018 - 2022

Gemeentebelangen

9

CDA

5

ChristenUnie

3

Partij van de Arbeid

2

D66

1

VVD

1

Totaal

21

Gemeentebelangen
J. Ramaker, H. Ellenbroek, I. Haarman, G. Jutten, I. Kappert, H. Kleine Koerkamp, W. van Lenthe, W. Pessink en J. Upper.

CDA
B. Ramerman, R. Kouwen, W. Massier, B. Ruitenberg en J. Schiphorst-Kijk in de Vegte.

Christen Unie
L. Nijkamp, R. Lassche-Visscher en M. Veldman.

PvdA
L. Broere, J. Eilert.

D66
B. Schrijver

VVD
G. Veldhuis

De gemeenteraad wordt bijgestaan door de griffier, de heer J. Leegwater.

ga terug