6 EMU-saldo en geprognosticeerde meerjarenbalans

Het EMU-saldo voor 2019 en volgende jaren is berekend met als basis de vastgestelde jaarrekening 2018.

Toelichting:
1. De bedragen komen overeen met bijlage 5.2.
2. Dit zijn de begrote bedragen aan afschrijvingen op de exploitatie.
4. De investering in 2018 is hoog in verband met de investering De Spil en de gemeentewerf Dalfsen
3 en 9. De bedragen komen overeen met bijlage 5.5.
7 en 8. De in de MPG 2019 opgenomen bedragen.

EMU-saldo
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 jl. is gesproken over de EMU-norm voor de decentrale overheden. Het rijk en de decentrale overheden hebben de macro EMU-norm op
-0,4% van het BBP per jaar gezet voor de periode 2019 tot 2022. Voor gemeenten is de norm op -0,27 gezet. De individuele referentiewaarde van het EMU-saldo voor de gemeente Dalfsen is in de septembercirculaire 2019 vastgesteld op 2.317. De referentie waarde betreft geen norm , maar een indicatie van het aandeel dat een gemeente in het gezamenlijke tekortnorm heeft.

Wanneer het saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot, als het saldo negatief is, spreekt men over een vorderingentekort. Voor de jaren 2022-2023 draagt Dalfsen positief bij aan het EMU-saldo.

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

jaarrek 2018

begr. 2019

herzien 2019

begr. 2020

begr. 2021

begr. 2022

begr. 2023

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.925

-2.193

-3.266

-3.270

-2.250

-994

-394

+2

Afschrijvingen ten laste van exploitatie

2.269

2.226

2.221

2.360

2.281

2.320

2.267

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten lasten van de exploitatie

1.837

831

834

799

796

792

789

-4

Investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-10.072

-1.674

-1.067

-559

-1.141

-715

-992

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in in mindering zijn gebracht bij post 4

160

0

0

0

0

0

0

+6a

Baten uit desinvesteringen in (im) materiele vaste (tegen verkoopprijs) voorzover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

-3.755

-3.903

-5.942

-7.571

-7.993

-3.587

-2.166

+8a

Baten bouwgrondexploitatie:

6.979

6.408

6.408

8.125

8.552

4.150

2.734

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-564

-1.701

-1.701

-540

-480

-595

-895

-10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder eén van de andere genoemde posten

0

0

0

0

0

0

0

11b

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

0

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-7.071

-6

-2.513

-656

-235

1.371

1.343

Activa

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

bedragen x € 1.000

Vaste activa

Immateriële vaste activa

163

163

163

163

163

Materiële vaste activa

48.326

50.127

51.267

52.872

54.147

Financiële vaste activa

6.087

5.580

5.073

4.566

4.059

Totale vaste activa

54.576

55.870

56.503

57.601

58.369

Vlottende activa

Voorraden

9.159

1.522

522

2.001

4.636

Vorderingen

6.000

5.500

5.000

5.000

5.000

Liquide middelen

5.474

6.835

4.980

315

356

Overlopende activa

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

Totaal vlottende activa

22.633

15.357

12.002

8.816

11.492

Balans totaal activa

77.209

71.227

68.505

66.417

69.861

Passiva

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

bedragen x € 1.000

Vaste passiva

Eigen vermogen

42.634

40.788

39.146

37.756

36.480

Voorzieningen

6.843

7.102

7.418

7.616

7.231

Vaste schulden rentetypische looptijd > 1 jaar

17.732

16.337

14.941

13.545

12.150

Totaal vaste passiva

67.209

64.227

61.505

58.917

55.861

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar

6.000

4.000

4.000

4.500

6.000

Overlopende passiva

4.000

3.000

3.000

3.000

8.000

Totaal vlottende passiva

10.000

7.000

7.000

7.500

14.000

Balans totaal passiva

77.209

71.227

68.505

66.417

69.861

ga terug