1 Lokale heffingen

Algemeen

Via lokale heffingen wordt dekking gevonden voor gemeentelijke uitgaven. De invoering, wijziging of intrekking gebeurt via een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening. De vaststelling van de tarieven vindt plaats in de gemeenteraad in het najaar van 2019.

De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen, rechten en retributies. Deze worden vooral door de inwoners opgebracht. Lokale belastingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is. Ongebonden lokale heffingen (OZB en hondenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Voor het betalen van rechten en retributies verricht de gemeenten diensten. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dient de paragraaf betreffende lokale heffingen tenminste te bevatten:

  1. de geraamde inkomsten;
  2. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
  3. een overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
  4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
  5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

1. Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen

Omschrijving lokale last

2018 realisatie

2019 raming

2020 raming

Afvalstoffenheffing

€ 1.911.476

€ 1.943.000

€ 2.615.472

Begraafplaatsrechten

€ 238.132

€ 233.952

€ 258.987

Hondenbelasting

€ 129.032

€ 146.303

€ 132.766

Leges burgerzaken

€ 530.442

€ 318.648

€ 389.524

Leges omgevingsvergunning

€ 915.756

€ 942.548

€ 988.049

Leges overig

€ 19.386

€ 12.435

€ 12.699

Marktgelden

€ 6.060

€ 7.905

€ 6.076

OZB eigenaren woning

€ 3.398.999

€ 3.560.091

€ 3.817.777

OZB eigenaren niet-woning

€ 1.113.478

€ 1.145.196

€ 1.225.360

OZB gebruikers niet-woning

€ 832.652

€ 871.373

€ 932.369

Precariobelasting

€ 30.135

€ 21.678

€ 27.678

Rioolheffing

€ 1.437.048

€ 1.464.500

€ 1.464.500

Toeristenbelasting

€ 189.234

€ 163.200

€ 194.000

Totaal

€ 10.751.829

€ 10.830.829

€ 12.065.257

2. Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
In de gemeente Dalfsen is het beleid rond de lokale heffingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • de jaarlijkse trendmatige stijging van de tarieven dient als correctie op de inflatie en is in het meerjarenperspectief standaard vastgesteld op 1%;
  • er is een tariefsdifferentiatie tussen woningen en niet woningen bij de OZB;
  • de kwijtscheldingsmogelijkheden voor de inwoner worden optimaal benut;
  • er wordt een actief informatiebeleid nagestreefd;
  • leges en tarieven dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn.

GBLT
Per 1 januari 2016 heeft de gemeente Dalfsen zich aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn (GBLT). GBLT heeft de uitvoering van de wet WOZ en het heffen en innen van gemeentelijke belastingen overgenomen van de gemeente Dalfsen. Daarnaast voert GBLT ook de kwijtschelding uit voor zowel de gemeente als waterschap. In de paragraaf verbonden partijen vindt u meer informatie over het GBLT als verbonden partij.

ga terug