Inzet reserves

In welke mate bent u bereid risico’s te nemen en reserves aan te wenden?

Het raadsvoorstel bij de perspectiefnota 2020-2023 is vastgesteld met daarbij o.a. als uitgangspunten:

  • In de jaren 2020 tot en met 2022 een eventueel tekort te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar;
  • Een sluitende begroting, in elk geval vanaf het jaar 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

De raad heeft deze uitgangspunten vastgesteld met daarbij de aantekening dat de, eventuele, tekorten zo minimaal als mogelijk dienen te zijn. En dus een eventuele onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar ter dekking van dat tekort, zo laag mogelijk.

Onderstaand is inzichtelijk gemaakt wat de onttrekking op begrotingsbasis zal zijn rekening houdende met de in dit hoofdstuk voorgestelde maatregelen.  

 

2020

2021

2022

2023

Structureel saldo na verhogen OZB

-1.171.693

-379.436

404.744

801.298

Incidenteel saldo PPN incl wensen

-252.000

-228.500

-8.000

75.000

Totaal saldo (structureel en incidenteel)

-1.423.693

-607.936

396.744

876.298

De totale (over de begrotingsjaren) geraamde onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar zal bij een verhoging van 3 maal 6% € 759.000 bedragen (structureel en incidenteel saldo). Onderstaande tabel geeft de situatie na de begrotingsvergadering weer.

2020

2021

2022

2023

Structureel saldo na verhogen OZB

-1.171.693

-379.436

404.744

801.298

Hybride veld Hoonhorst

-24.000

-24.000

-24.000

Lagere bijdrage GGD

40.000

40.000

40.000

40.000

Lagere bijdr. GGD ingezet voor cons.bureaus

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

OZB in 2022 geen 6 maar 4%

-131.000

-132.000

Structureel saldo incl nagekomen posten

-1.171.693

-403.436

249.744

645.298

Incidenteel saldo PPN incl wensen

-252.000

-228.500

-8.000

75.000

Totaal saldo structureel en incidenteel

-1.423.693

-631.936

241.744

720.298

De totale (over de begrotingsjaren) geraamde onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar zal
bij een verhoging van 2 maal 6% en 1 maal 4% € 1.094.000 bedragen.

ga terug