Bijstellen ambities

Bent u bereid om uw ambities bij te stellen?  

  1. Nieuwe aanvragen perspectiefnota 2020-2023

Hèt document voor het stellen van beleidsmatige en financiële kaders voor de komende jaren is de perspectiefnota. Alle voorstellen zoals opgenomen in de perspectiefnota zijn nogmaals beoordeeld. Als er voorstellen waren die opgenomen konden worden bij de ombuigingen, zijn deze opgenomen in de lijst ombuigingen van perspectiefnota tot begroting. Zie bijlage 2: Voorstel ombuigingen

  1. Afschrijvingslasten grote projecten

Voor wat betreft de grote projecten die in de (nabije) toekomst voorzien zijn, zoals het Centrumplan Dalfsen, Kanaalpark Lemelerveld e.d. is bij de vaststelling van de perspectiefnota besloten de afschrijvingslasten te schrappen. Hiermee heeft uw raad beoogd besluitvorming hierover aan te houden tot de bezuinigingsvoorstellen voorliggen. Inmiddels is in beeld gebracht in welke mate de grote projecten versoberd, gefaseerd dan wel niet uitgevoerd zullen worden. De mogelijkheden hiervoor zijn per project in beeld gebracht. Wij zullen middels afzonderlijke raadsvoorstellen per project een kredietvoorstel doen. Dit betekent dat per project - van geval tot geval - ruimte gezocht zal moeten worden om de afschrijvingslasten te kunnen dekken.

  1. Inzet stelposten

Op dit moment kent de begroting drie stelposten, namelijk:

  • Bij de meicirculaire 2018 is een stelpost opgenomen om met ingang van 2020 de budgetten van het sociaal domein te kunnen indexeren. Van deze stelpost is in 2022 een klein deel ingezet.
  • Bij de begroting 2020-2023 is een stelpost opgenomen, Ingrepen Rijk/Ambitie Raad.
  • In de notitie meicirculaire 2019 is een voorstel gedaan voor het opnemen van een stelpost loon/prijsmutaties in het jaar 2023 van € 500.000.

In onderstaand overzicht zijn de (nog) beschikbare bedragen opgenomen:

Overzicht beschikbare stelposten begroting 2020-2023

2020

2021

2022

2023

Stelpost loon/prijscompensatie (meicirculaire 2018, restant)

250.000

500.000

560.000

560.000

Stelpost ingrepen Rijk / ambities Raad (begroting 2019-2020)

250.000

500.000

1.000.000

1.000.000

Stelpost loon/prijsmutatie (meicirculaire 2019)

500.000

Totaal stelposten

500.000

1.000.000

1.560.000

2.060.000

Voorgesteld wordt om de stelpost ingrepen Rijk/ambities Raad volledig in te zetten om het tekort te beperken.

Hoe kijkt u aan tegen aanpassing van (het ambitieniveau van) bestaand beleid?

  1. Mogelijkheden te bezuinigen op bestaand beleid

Eind maart 2019 is aan de raad, via het RIS, de “Rapportage interne scan gemeente Dalfsen” aangeboden. In deze rapportage zijn de wettelijke en niet-wettelijke taken van de gemeente in beeld gebracht. Voor wat betreft de wettelijke taken is onderscheid gemaakt in uitvoering op een basis niveau en uitvoering met een plus. De niet-wettelijke taken zijn per definitie als een 'plus' aan te merken.

Aan de hand van de 'Rapportage interne scan gemeente Dalfsen' is dieper ingezoomd op de niet-wettelijke taken en de wettelijke-plustaken en is in beeld gebracht welke ombuigingen voor wat betreft deze taken mogelijk zijn. Op basis hiervan stellen wij u diverse ombuigingen voor. Het totaal van de voorgestelde maatregelen leidt tot de volgende besparing:

 

2020

2021

2022

2023

Voorgestelde ombuigingen

1.002.477

1.084.328

983.728

1.093.300

Voor een totaaloverzicht van de voorgestelde maatregelen verwijzen wij u naar de separate bijlage 2: voorstel ombuigingen. N.a.v. de raadsvergadering zijn onderstaande ombuigingen geannuleerd, ze komen ten laste van de nieuwe stelpost ambities raad, dus niet ten laste van het saldo.

Niet ombuigen, tlv stelpost ambities raad

2020

2021

2022

2023

Consultatiebureaus

45.000

75.000

75.000

75.000

Inzet voordeel GGD tgv Consulatiebureaus

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Servicepunt Lemelerveld

5.720

5.720

5.720

5.720

Preventieve gezondheidszorg

30.000

30.000

0

0

 Totaal tlv stelpost raad

40.720

70.720

40.720

40.720

Mogelijkheden verlengen afschrijvingstermijnen (Financiële verordening)
De afschrijvingstermijnen die we in Dalfsen hanteren zijn opgenomen in een bijlage bij de Financiële verordening Dalfsen 2017. Deze verordening wordt in 2019 geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde regelgeving in o.a. het BBV (besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten).

De huidige lijst van afschrijvingstermijnen biedt niet altijd duidelijkheid over de te hanteren termijnen bij diverse investeringen. Bij een aantal onderwerpen worden drie of vier mogelijke termijnen genoemd, echter wordt niet aangegeven wanneer welke termijn te hanteren. Om hierin duidelijkheid te krijgen wordt de bijlage met afschrijvingstermijnen aangepast, waardoor duidelijker is voor welke investeringen we welke afschrijvingstermijn moeten hanteren. Van diverse tractiemiddelen is inmiddels bekend dat de afschrijvingstermijn gewijzigd wordt, dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de financiële verordening.
Het onderzoek naar mogelijke wijziging van afschrijvingstermijnen levert in de toekomst mogelijk lagere afschrijvingslasten op. Echter op dit moment levert deze actie geen bijdrage aan de bezuinigingsopgave.

Besparingsmogelijkheden bijdragen IJssellandse Gemeenschappelijke Regelingen (hierna: GR-en)
De bekostiging van verschillende GR-en maakt onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. De huidige financiële situatie noopt ook naar deze begrotingsonderdelen en bijhorende kosten te kijken. De colleges van burgemeester en wethouders hebben uitgesproken te verwachten dat de IJssellandse GR-en (te weten: Veiligheidsregio, GGD, RSJ en Omgevingsdienst) in dit kader onderzoeken welke mogelijkheden tot besparingen door efficiency, bijstelling van ambities/beleidsmatige keuzes en eventuele aanpassing/differentiatie in dienstverlening er zijn.

Elke GR is gevraagd potentiële besparingsmogelijkheden in kaart te brengen, zowel in haar primaire proces, haar beleidsvorming als bedrijfsvoering met een structureel karakter, ingaande het jaar 2021. Het staat de GR-en vrij om daarnaast besparingsmogelijkheden voor boekjaar 2020 en van incidentele aard in kaart te brengen. Hierbij is tevens gevraagd om door toepassing van scenario's het effect van besparingen op de dienstverlening van de GR te duiden zodat deze informatie meegenomen kan worden bij de uiteindelijke afweging en keuzes over de besparingsmaatregelen.
Aan de GR-en is gevraagd dit onderzoek uit te voeren in de periode juli tot en met november 2019. Na besluitvorming door het AB van de verschillende GR-en met betrekking tot mogelijke besparingen worden de colleges van burgemeester en wethouders en de Kring van IJssellandse gemeentesecretarissen geïnformeerd over de uitkomsten van het proces. De planning is er op gericht dat zowel de gemeenten als de GR de begrotingswijzigingen in elk geval in het meerjarenbeeld en de begroting 2021 verwerken.

Verkoop gemeentelijke panden
In de afgelopen jaren zijn al veel gebouwen verkocht / gesloopt of voorbereidingen worden getroffen om ze te verkopen / slopen. Specifiek liggen er op dit moment kansen voor wat betreft het oude gemeentehuis in Nieuwleusen. Het betreft een kostbaar pand voor wat betreft onderhoud. Momenteel worden gesprekken gevoerd met een partij die het gebouw mogelijk overneemt met behoud van trouwfunctie. Wij verwachten een lage opbrengst, maar wel forse besparingen op jaarlijks onderhoud.
Daarnaast wordt voor een tweetal verhuurde objecten (woningen) de mogelijkheid tot verkoop aan zittende huurders onderzocht.

Maatschappelijke voorzieningen
De kulturhusen in onze gemeente zijn geprivatiseerd. Wij kunnen ons voorstellen dat we, in lijn met de gang van zaken rondom kulturhusen,  gaan onderzoeken of de exploitatie van onze andere maatschappelijke voorzieningen op een andere manier mogelijk is.

Keuzemogelijkheid ten aanzien van onderhoudsniveau beheren verhardingen (beeldkwaliteit C in plaats van B/C)
In het vastgestelde  beleidsplan Integraal beheer openbare ruimte (Ibor) is het gewenste kwaliteitsniveau voor de (meeste) kapitaalgoederen vastgelegd. Doel is het handhaven van een groene, veilige, duurzaam en nette omgeving. Aan dit kwaliteitsniveau hangt een prijskaartje. In het kader van de ombuigingen is gekeken naar het bijstellen van de kwaliteitsniveaus en dan met name de verhardingen van B/C naar C. Het college heeft ervoor gekozen om dit voorstel  niet concreet uit te werken.
Hoe langer op onderhoudsniveau C wordt onderhouden, hoe groter het risico is op extra kosten doordat de totale levensduur van de weg korter wordt en de vervangingsinvestering eerder moet plaatsvinden.

ga terug