Inleiding

De opgave

Zoals opgenomen in het vorige hoofdstuk onder 'financieel meerjarenbeeld' laat onderstaande tabel de opgave zien om te komen tot een structureel sluitende begroting. Dit is cijfermatig het uitgangspunt geweest.

 

2020

2021

2022

2023

Structureel saldo 

-2.562.200

-2.486.700

-2.908.900

-2.506.900

Diverse noodzakelijke financiële wijzigingen

-302.814

-300.938

-295.069

-423.269

Structureel saldo incl. financiële wijzigingen

-2.865.014

-2.787.638

-3.203.969

-2.930.169

Voor de ombuigingen zijn daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Geen plannen, geen middelen. Dit wil zeggen dat daar waar middelen zijn geraamd zonder dat er concrete plannen aan ten grondslag liggen, worden deze middelen aangedragen als een voorstel tot ombuiging.
  • Geen enkel taakveld wordt uitgezonderd; alle taakvelden zijn beoordeeld op mogelijkheden tot ombuiging. Voor alle taakvelden geldt dat is ingezoomd op de niet wettelijke taken en de wettelijke taken die worden uitgevoerd op een 'plus-niveau'.

Het doorlopen proces om te komen tot een structureel sluitende begroting
Na de vaststelling van de perspectiefnota is een stuurgroep ingericht, bestaande uit de portefeuillehouder financiën, adjunct gemeentesecretaris/directeur en de coördinator van de begroting. Onder de stuurgroep is een projectgroep ingericht. In de projectgroep is een vertegenwoordiging opgenomen vanuit elke organisatorische eenheid aangevuld met zowel financieel adviseurs als concerncontroller. Leidend voor de werkzaamheden welke zijn uitgevoerd  binnen het project was een door de directie vastgesteld projectplan.

Vanuit de projectgroep zijn de ombuigingsvoorstellen aangedragen. Alle aangedragen voorstellen zijn in de projectgroep beoordeeld. Hierbij heeft kritische bevraging plaatsgevonden en zijn alle voorstellen beoordeeld aan de hand van objectieve criteria. De voorstellen vanuit de projectgroep zijn vervolgens behandeld in gecombineerde vergaderingen van de directie en het college en dit heeft geresulteerd in het voorliggende voorstel. In de technische sessie d.d. 26 september bent u als raad op hoofdlijnen reeds meegenomen in dit proces.

Ons ombuigingsvoorstel aan de raad
We zijn er in geslaagd om aan uw raad een sluitende begroting te presenteren. Het is aan de raad om met de concrete ombuigingsvoorstellen in te stemmen om daadwerkelijk tot die cijfers te komen.

In dit hoofdstuk leggen wij de concrete ombuigingsvoorstellen aan u voor. Dit brede pakket aan ombuigingen raakt alle programma’s. Uiteraard heeft de raad de mogelijkheid af te wijken van deze invulling. In een separate bijlage worden alle door de organisatie aangedragen ombuigingen aan de raad aangeboden.

Wij presenteren ons voorstel in lijn met de kaderstellende vragen die wij in de Perspectiefnota 2020-2023 aan uw raad hebben gesteld, te weten:

  • Bent u bereid om uw ambities bij te stellen?
  • Hoe kijkt u aan tegen aanpassing van (het ambitieniveau van) bestaand beleid?
  • Welke keuzes wilt u maken ten aanzien van het sociaal domein (breder dan jeugd)?
  • Hoe kijkt u aan tegen de inkomstenkant (ozb verhoging).
  • In welke mate bent u bereid risico's te nemen en reserves aan te wenden?

Op deze wijze is dit hoofdstuk 'Ombuigingen' dan ook opgebouwd.

Nog te treffen maatregelen of punten van onderzoek voor de komende tijd
Ten aanzien van een aantal onderwerpen vindt nog nader onderzoek plaats welke mogelijk leiden tot een ombuiging op termijn. Daar waar dit het geval is hebben wij dit aangegeven.

Verwerking van ons ombuigingsvoorstel in de begroting
Het voorstel voor invulling van de ombuiging is zowel cijfermatig als inhoudelijk reeds in deze begroting verwerkt. Dat wil zeggen dat in de programma's inhoudelijk zoveel als mogelijk wordt aangegeven op welke punten de ombuiging invloed heeft op de te realiseren prestaties. Om dit extra te markeren is de betreffende tekst schuin gedrukt en staat er een rood blokje:

Cijfermatig wordt in de financiële analyses aangegeven op welke punten de ombuiging oorzaak is van een te verklaren verschil. Dit betekent dat, indien u instemt met ons ombuigingsvoorstel, de begroting zonder wijziging kan worden vastgesteld. Eventuele wijzigingen kunt u via amendementen indienen.

ga terug