Verhogen inkomsten

Hoe kijkt u aan tegen de inkomstenkant?

Kostendekkendheid tarieven
De wens bestaat om de kostendekkendheid van onze tarieven nader te onderzoeken. Voorgesteld wordt om een volledig onderzoek op de kostendekkendheid van onze tarieven uit te (laten) voeren in 2020 en hierbij specifiek in te zoomen op de kosten die worden toegerekend aan de betreffende activiteit of dienst.

Voor een aantal posten kunnen er, zonder gevolgen voor de kostendekkendheid, lichte verhogingen van tarieven plaatsvinden. Het betreft de volgende voorstellen:

2020

2021

2022

2023

Verhogen van leges voor parkeerkaarten

5.800

5.800

5.800

5.800

Verruiming van eigen bijdragebeleid Wmo

10.000

10.000

10.000

10.000

Het heffen van leges voor vergunning op grond van de AVOI

30.000

30.000

30.000

30.000

Verhoging huwelijksleges met 10% in 2020 en 5% in 2021

5.000

7.750

7.750

7.750

Niet meer bezorgen van reisdocumenten aan huis

10.500

10.500

10.500

10.500

Verhogen leges begraafrechten

22.746

35.258

35.258

35.258

Huuropbrengst Talentenregio

10.000

10.000

10.000

10.000

Verhuur openbaar groen

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal

104.046

119.308

119.308

119.308

Plan van aanpak subsidies in combinatie met lobbystrategie
Om meer inkomsten te genereren is er een plan van aanpak subsidies gemaakt echter deze behoeft nog nadere uitwerking. Daarnaast wordt in dit kader een voorstel voor een lobby-strategie ter besluitvorming in management en college voorbereid.

OZB-opbrengst verhoging
Op onze grootste inkomstenpost, de algemene uitkering, kunnen wij geen invloed uitoefenen. De tweede grootste inkomstenbron, de onroerend zaakbelasting is wel beïnvloedbaar. Door een OZB-verhoging kunnen meer inkomsten worden gegenereerd.

Voorgesteld wordt de OZB –opbrengst de komende drie jaar met 6% te verhogen. De effecten hiervan voor een gemiddeld huishouden van de gemeente Dalfsen worden in een aparte bijlage toegelicht. Zie bijlage 4 Ontwikkeling woonlasten begroting 2020.

De tabel hieronder geeft weer wat een stijging van de OZB-opbrengst (incl. reguliere inflatiecorrectie) van drie maal 6% betekent, de raad heeft twee maal 6% en één maal 4% besloten.

Jaar

Extra opbrengsten

Extra opbrengsten

2020

 € 336.798

€ 336.798

2021

€ 704.566

€ 704.566

2022

€ 1.105.677

€ 974.820

2023

€ 1.118.859

€ 986.681

Woonlasten in relatie tot stijging OZB en afvalstoffenheffing
In de 2e bestuursrapportage 2019 bent u geïnformeerd over het verwachte tekort op afval.
Het tekort is structureel en om het tarief kostendekkend te houden geven de voorlopige berekeningen aan dat het  vastrecht moet worden verhoogd met € 44 per huishouden. In de 2e bestuursrapportage is aangekondigd dat wij middels een separaat voorstel in november/december 2019 op dit onderwerp terug komen. De raad heeft besloten de stijging van het vastrechttarief voor afval te beperken tot € 25 per huishouden.

ga terug