10 Taakvelden

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 1

Bestuur/onderst/alg.dek.middel

0.1

Bestuur

-1.426

19

0.10

Mutaties reserves

-352

961

0.11

Res. rek. van baten en lasten

0

0

0.2

Burgerzaken

-1.237

331

0.3

Beheer overige gebouwen&grond

-285

157

0.4

Overhead

-8.850

629

0.5

Treasury

-92

551

0.61

OZB woningen

-248

3.818

0.62

OZB niet-woningen

-137

2.158

0.64

Belastingen overig

-9

160

0.7

Alg uitkering gemeentefonds

0

37.646

0.8

Overige baten en lasten

-973

41

3.4

Economische promotie

0

194

Totaal

programma

-13.608

46.667

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 2

Openbare orde en veiligheid

0.10

Mutaties reserves

0

35

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.933

90

1.2

Openbare orde en veiligheid

-678

13

Totaal

programma

-2.612

137

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 3

Beheer openbare ruimte

Openbaar vervoer

-9

0

0.10

Mutaties reserves

0

257

2.1

Verkeer en vervoer

-2.977

138

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-2.407

128

Totaal

programma

-5.393

523

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 4

Economische zaken

0.10

Mutaties reserves

0

0

3.1

Economische ontwikkeling

-87

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-793

793

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-4

8

3.4

Economische promotie

-100

0

Totaal

programma

-983

801

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 5

Onderwijs en vrije tijd

0.10

Mutaties reserves

0

704

2.3

Recreatieve havens

-47

14

3.4

Economische promotie

-88

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

-92

0

4.2

Onderwijshuisvesting

-665

0

4.3

Onderwijsbeleid& leerlingzaken

-1.298

181

5.1

Sportbeleid en activering

-201

0

5.2

Sportaccommodaties

-1.960

271

5.3

Cultuurpresentatie etcetera

-416

8

5.4

Musea

-1

0

5.6

Media

-805

0

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-29

2

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-126

116

Totaal

programma

-5.729

1.295

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 6

Inkomensondersteuning

0.10

Mutaties reserves

0

65

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-208

0

6.3

Inkomensregelingen

-5.546

3.859

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-157

0

Totaal

programma

-5.911

3.924

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 7

Sociaal domein

Geëscaleerde zorg 18+

-53

0

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0.10

Mutaties reserves

0

93

2.2

Parkeren

0

0

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-1.952

0

6.2

Wijkteams

-1.447

0

6.4

Begeleidende particpatie

-3.365

216

6.5

Arbeidsparticipatie

-627

200

6.5

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.016

14

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.338

490

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.230

0

7.1

Volksgezondheid

-1.059

16

Totaal

programma

-20.087

1.029

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 8

Duurzaamheid en milieu

0.10

Mutaties reserves

0

209

7.2

Riolering

-1.484

1.790

7.3

Afval

-2.557

3.015

7.4

Milieubeheer

-1.051

15

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-252

259

Totaal

programma

-5.344

5.289

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 9

Ruimtelijke ordening en VHV

0.10

Mutaties reserves

0

83

5.5

Cultureel erfgoed

-31

18

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-35

0

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.471

125

8.2

GREX (niet bedrijventerreinen)

-7.341

7.332

8.3

Wonen en bouwen

-964

864

Totaal

programma

-9.843

8.422

Totaal

programma's

-69.510

68.085

ga terug