Financieel meerjarenbeeld

Perspectiefnota
De Perspectiefnota 2020 - 2023 toont een fors tekort.
In onderstaande tabel is het resultaat uit de perspectiefnota 2020-2023 opgenomen gesplitst in een incidenteel en structureel deel. Middels een afzonderlijke notitie bent u in juni van dit jaar geïnformeerd over de doorrekening van de mei-circulaire. Deze notitie heeft u in aanvulling op de perspectiefnota 2020 - 2023 vast gesteld. De financiële consequenties hiervan zijn eveneens opgenomen in onderstaande tabel. Tevens is in onderstaande tabel de financiële consequentie opgenomen van het schrappen van de afschrijvingslasten zoals uw raad heeft besloten bij de behandeling van de perspectiefnota.

Verdeling structureel en incidenteel

2020

2021

2022

2023

Structureel saldo PPN incl wensen

-2.570.700

-2.599.700

-2.488.900

-2.970.900

Notitie Meicirculaire 2019

177.000

96.000

-433.000

152.000

Afschrijvingslasten "grote projecten"

71.000

216.000

307.000

387.000

Totaal structureel saldo 

-2.322.700

-2.287.700

-2.614.900

-2.431.900

Totaal incidenteel saldo PPN incl wensen

-491.500

-427.500

-302.000

0

Totaal saldo structureel en incidenteel

-2.814.200

-2.715.200

-2.916.900

-2.431.900

De nieuwe notitie Incidentele baten en lasten van de commissie BBV is volgens voorschrift verwerkt in de begroting 2020-2023. De gevolgen hiervan zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Verdeling structureel en incidenteel

2020

2021

2022

2023

Structureel saldo PPN incl wensen

-2.810.200

-2.798.700

-2.782.900

-3.045.900

Notitie Meicirculaire 2019

177.000

96.000

-433.000

152.000

Afschrijvingslasten "grote projecten"

71.000

216.000

307.000

387.000

Totaal structureel saldo 

-2.562.200

-2.486.700

-2.908.900

-2.506.900

Totaal incidenteel 

-252.000

-228.500

-8.000

75.000

Totaal saldo structureel en incidenteel

-2.814.200

-2.715.200

-2.916.900

-2.431.900

Na het vaststellen van de perspectiefnota zijn nog een aantal onvermijdelijke structurele baten en lasten aangedragen door de eenheden. Deze zijn verwerkt (diverse noodzakelijke financiële wijzigingen) in onderstaand overzicht. Voor een toelichting op deze posten verwijzen wij u naar de programma's, financiële afwijkingen per programma.

 

2020

2021

2022

2023

Structureel saldo 

-2.562.200

-2.486.700

-2.908.900

-2.506.900

Diverse noodzakelijke financiële wijzigingen

-302.814

-300.938

-295.069

-423.269

Structureel saldo incl. financiële wijzigingen

-2.865.014

-2.787.638

-3.203.969

-2.930.169

Bij de vaststelling van de Perspectiefnota  hebben wij uw raad toegezegd een structureel sluitende meerjarenbegroting,  in ieder geval voor 2023 en waar mogelijk zoveel eerder, te presenteren.
Bovenstaande tabel maakt derhalve de opgave inzichtelijk om tot een structureel sluitende begroting te komen. In hoofdstuk 2 'Ombuigingen' nemen we u mee in het proces wat wij hiertoe hebben doorlopen en worden de ombuigingsvoorstellen aan u gepresenteerd.

Septembercirculaire
Zoals gebruikelijk is de septembercirculaire niet in de begroting verwerkt, maar wordt de raad afzonderlijk over de effecten daarvan geïnformeerd.

ga terug