3 Geraamde incidentele bedragen

GERAAMDE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

nr.

Lasten

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1

Gemeentelijke website/ Intranet

25.000

0

0

0

2

Transfomatie MO tlv reserve soc domein

60.000

0

0

0

3

Infomatie veiligheidbeleid

10.000

0

0

0

4

Viering 75-jarige bevrijdiing

10.000

0

0

0

5

Ondersteuning nieuw financieel systeem

125.000

0

0

0

6

Toevoeging reserves overname boekwaarde investering door SSC

352.000

0

0

0

Totaal programma 1

582.000

0

0

0

7

Berging vliegtuigwrak

390.000

0

0

0

Totaal programma 2

390.000

0

0

0

8

Vechtdalverbindingen N340/N377

30.000

0

0

0

9

Beschoeiingen

0

110.000

0

0

10

Herziening wegenlegger

50.000

0

0

0

11

storting opbrengst snippergroen in reserve

0

0

20.000

20.000

Totaal programma 3

80.000

110.000

20.000

20.000

12

Cultuurbeleid

90.000

0

0

Totaal programma 5

90.000

0

0

0

13

Statushouders

33.000

0

0

0

14

Asielinstroom statushouders, budgetovh 2018

65.000

0

0

0

Totaal programma 6

98.000

0

0

0

15

Programmaplan jeugdzorg PPN (2020-2023)

93.000

0

0

0

16

Lang leve thuis

50.000

0

0

0

Totaal programma 7

143.000

0

0

0

17

Verduurzaming gebouwen

65.000

0

0

0

18

Duurzame dorpen, budgetovh 2018

0

50.000

0

0

19

Risicoanalyse fysieke leefomgeving

15.000

0

0

0

Totaal programma 8

80.000

50.000

0

0

20

Omgevingswet advies

237.000

171.000

50.000

0

21

Omgevingswet advies, budgetovh 2018

25.000

0

0

0

22

Gebiedsontwikkeling

33.000

33.000

33.000

0

23

Motie vechtzone dalfsen

35.000

0

0

0

24

Softwarekosten digitaal stelsel omgevingswet

0

9.500

0

0

Totaal programma 9

330.000

213.500

83.000

0

Totaal

1.793.000

373.500

103.000

20.000

nr.

Baten

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1

Gemeeentelijke website /intranet dekking reserve

-25.000

0

0

0

2

Transfomatie MO tlv reserve soc domein

-50.000

0

0

0

2

Transfomatie MO tlv budget studiekosten

-10.000

0

0

0

6

Overname boekwaarde investering door SSC

-352.000

0

0

0

7

Bijdrage berging vliegtuigwrak

-390.000

0

0

0

Totaal programma 1

-827.000

0

0

0

8

Planvorming Vechtdalverbinding N340, budgetovh 2018

-30.000

0

0

0

11

verkoop snippergroen

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Totaal programma 3

-50.000

-20.000

-20.000

-20.000

12

Cultuurbeleid

-90.000

0

0

0

25

Bijdrage SPUK

-76.000

-75.000

-75.000

-75.000

Totaal programma 5

-166.000

-75.000

-75.000

-75.000

14

Asielinstroom statushouders, budgetovh 2018

-65.000

0

0

0

Totaal programma 6

-65.000

0

0

0

15

Programmaplan jeugdzorg (reserve sociaal domein)

-93.000

0

0

0

26

Vrijval beschermd wonen

-315.000

0

0

0

Totaal programma 7

-408.000

0

0

0

18

Duurzame dorpen, budgetovh 2018

-50.000

Totaal programma 8

0

-50.000

0

0

21

Omgevingswet advies, budgetovh 2018

-25.000

0

0

0

Totaal programma 9

-25.000

0

0

0

Totaal

-1.541.000

-145.000

-95.000

-95.000

Toelichting incidentele baten en lasten

De opgenomen incidentele baten in voorgaande tabel hebben merendeels een directe relatie met genoemde  incidentele lasten. In dat geval is de nummering  bij zowel de lasten als de baten hetzelfde.

Hieronder volgt een toelichting op de posten groter dan € 50.000 op volgorde van nummering, te starten met de incidentele lasten. Waar mogelijk is de toelichting op baten en lasten gecombineerd.

 2. Transformatie MO
Voor de uitvoering van de transformatie MO is budget voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers  beschikbaar gesteld. Als laatste tranche is voor 2020 € 60.000 begroot. Deze lasten worden grotendeels -  € 50.000 - gedekt uit de reserve en voor € 10.000 bekostigd uit budget studiekosten.

5. Ondersteuning invoering nieuw financieel systeem
Het financieel systeem wordt vervangen. Gekoerst wordt om het nieuwe systeem per 1 januari 2021 operationeel te hebben. Geraamde lasten voor projectleiding en vrijspelen capaciteit in 2020 bedragen € 125.000.

6. Overgang naan Shared Service Centrum
In verband met de overgang naar het Shared Service Centrum ONS (SSC) per 1 januari 2020 is afgesproken, dat de restant boekwaarde van de investering in de ICT, die Dalfsen in 2019 heeft gedaan, wordt overgenomen door SSC. Dit bedrag is vervolgens gestort in de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

7. Vliegtuigwrak Millingen
Voor de berging van het vliegtuigwrak in Millingen is een bedrag  beschikbaar gesteld, dat via een bijdrage vanuit de Algemene Uitkering gemeentefonds wordt vergoed aan de gemeente. Voor 2020 (perspectiefnota 2020-2023) is dit een bedrag van € 390.000.

8. Beschoeiingen

12. Cultuurbeleid 2017-2020
Het budget voor het project  DNA van Dalfsen is verdeeld over een aantal jaren waarvan 2020 de laatste jaarschijf, € 90.000. Als dekking is een onttrekking aan de reserve geraamd.

14. Asielinstroom statushouders
De laatste inkomsten voor de c  zijn in 2018 voor deze groep ontvangen. De kosten die gemaakt worden voor de groep vergunninghouders die de afgelopen jaren naar Dalfsen zijn gekomen, beperken zich echter niet tot één of twee jaar, maar spreiden zich over meerdere jaren uit. Denk aan de kosten voor re-integratie, welzijn en preventie. Via budgetoverheveling vanuit 2018 is voor 2020 € 65.000 beschikbaar.

15. Programmaplan jeugdzorg
Om meer grip te krijgen op indicatiestellingen en daarmee de kosten wordt een programmaplan jeugdzorg opgesteld. De incidentele kosten voor 2020  zijn geraamd op  € 93.000; met als dekking de  reserve sociaal domein.

17. Verduurzaming gebouwen
Met het vaststellen van het plan duurzaamheid is voor de jaren 2018-2022 incidenteel € 65.000 beschikbaar gesteld.  

20. Invoeren Omgevingswet
Voor het invoeren van de omgevingswet zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld. 

25. Bijdrage SPUK
Met ingang van 1 januari vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten. Het rijk heeft een specifieke uitkering (SPUK) opgesteld om de gemeenten te compenseren. Vooralsnog geldt dit tot en met 2023. Daarom is deze bijdrage als incidenteel aangemerkt.  

26. Vrijval beschermd wonen
Centrumgemeente Zwolle ontvangt vanaf 2015 de financiële middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang van het rijk en heeft voor het afdekken van risico’s een reserve gevormd vanuit de niet benodigde middelen. Door de financiële resultaten over de afgelopen jaren en de te verwachte resultaten in de periode 2018-2020, wordt het risico lager ingeschat dan voorheen. In regio verband is afgesproken geen centrale risico reserve binnen het samenwerkingsverband aan te houden en deze verantwoordelijkheid bij de gemeenten te beleggen. Verwacht voordeel voor 2020 is € 315.000.

ga terug