4 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

TOEVOEGINGEN

Progr

Toevoegingen aan de reserves structureel

2020

2021

2022

2023

3

1. Opbrengsten snippergroen

0

0

20.000

20.000

Totaal toevoegingen reserves structureel

0

0

20.000

20.000

Progr

Toevoegingen aan de reserves incidenteel

2020

2021

2022

2023

1

2. Overgang SSC overname boekwaarde investering

352.000

0

0

0

Totaal toevoegingen reserves Incidenteel

352.000

0

0

0

Totaal toevoegingen structureel en incidenteel

352.000

0

20.000

20.000

ONTTREKKINGEN

Progr

Onttrekkingen aan de reserves structureel

2020

2021

2022

2023

1

3. Vervallen dividend WMO

28.750

23.750

18.750

13.750

1

4. Kapitaallasten gemeentehuis bouw

283.350

283.350

283.350

283.350

1

5. Vechthorst geldlening

400.000

400.000

400.000

400.000

1

6. Storting vanuit Vechthorst geldlening

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

1

7. Aflossing geldlening Vitens (t/m 2021)

152.000

152.000

0

0

2

8. Kapitaallasten brandweerkazerne Nieuwleusen

34.750

34.750

34.750

34.750

3

9. Kapitaallasten huisvesting gemeentewerf

46.600

46.600

46.600

46.600

3

10. Uitvoering groenstructuurplan

50.000

50.000

50.000

50.000

3

11. Herinrichting opwaarderen woonomgeving (ombuiging)

0

0

0

0

3

12. Renovatie verlichting (t/m 2022)

110.000

110.000

110.000

0

3

13. Kapitaallasten extra zonnepanelen gemeentewerf

14.150

14.150

14.150

14.150

3

14. Kapitaallasten wandelpromenade

6.534

6.534

6.534

6.534

5

15. Cultuurbeleid (2017 t/m 2020) incidenteel ogv notitie

0

0

0

0

5

16. Kapitaallasten kunstgrasvelden

85.473

85.473

85.473

85.473

5

17. Kapitaallasten Cichoreifabriek gebouw + installaties

80.966

80.966

80.966

80.966

5

18. Kapitaallasten fontein

4.458

4.458

4.458

4.458

5

19. Kapitaallasten De Spil gebouw + installaties

442.783

442.783

442.783

442.783

9

20. Gebiedsgericht beleid projecten (t/m 2021)

25.000

25.000

0

0

9

21. Bestemmingsplan kernen 50% volkshuisvesting

32.500

32.500

32.500

32.500

Totaal onttrekkingen aan de reserves structureel

1.597.314

1.592.314

1.410.314

1.295.314

Progr

Onttrekkingen aan de reserves incidenteel

2020

2021

2022

2023

1

22. Gemeentelijke website / intranet

25.000

0

0

0

1

23. Opleiding Transformatie MO

50.000

1

24. Overgang SSC conform raadsbesluit mei 2019

222.000

3

25. Planvorming N340, budgetoverheveling jaarrek 2018

30.000

0

0

0

5

26. Cultuurbeleid (2017 t/m 2020, was voorheen struct)

90.000

6

27. Asielinstroom Vergunninghouders, budgetovh 2018

65.000

0

0

0

7

28. Programmaplan jeugdzorg (PPN 2020-2023)

93.000

0

0

0

8

29. Duurzame dorpen, budgetovh jaarrek 2018

0

50.000

0

0

9

30. Omgevingswet, budgetovh jaarrekening 2018

25.000

0

0

0

Totaal onttrekkingen aan de reserves incidenteel

600.000

50.000

0

0

Totaal onttrekkingen structureel en incidenteel

2.197.314

1.642.314

1.410.314

1.295.314

Toelichting

1. en 10. De opbrengsten uit de verkoop van snippergroen worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen. De kosten van de uitvoering van groenstructuurplan projecten worden gedekt uit deze reserve. In het kader van de ombuigingen wordt de opbrengst verkoop snippergroen over de jaren 2020 en 2021 niet gestort in de reserve, maar komt t.g.v. de exploitatie. Vanaf 2022 worden opbrengsten weer toegevoegd aan de reserve.

2. en 24. Aansluiting bij Shared Service Centrum
In mei 2019 is besloten om per 1 januari 2020 volledig aan te sluiten bij het Shared Service Centrum. In 2019 wordt een investering gedaan in de hardware. De boekwaarde wordt t.z.t. door SSC overgenomen. De geraamde boekwaarde wordt gestort in de reserve en tzt bij versneld afschrijven weer onttrokken. Daarnaast zijn extra incidentele middelen nodig voor de overgang. De raad heeft hierover in mei 2019 besloten.

3. Vervallen dividend WMO (Waterleiding  Maatschappij Overijssel) betreft wegvallend dividend. In 2005 heeft WMO Beheer het aandeel in Wavin verkocht. Vervolgens is in 2006 besloten WMO beheer te laten fuseren met Wadinko Beheer BV. De gemeente is daarom nu rechtstreeks aandeelhouder in Wadinko BV. Bij de verkoop van de Wavin is besloten het wegvallende dividend gedurende 20 jaar (dat wil zeggen elk jaar € 5.000 minder) ten laste te brengen van de algemene reserve reeds bestemd.

De onttrekkingen onder de punten 4, 8, 9, 13, 14,16,17,18,19 komen ten laste van een geblokkeerde bestemmingsreserve ten behoeve van de kapitaallasten.

5 en 6. De jaarlijkse aflossing van de Vechthorst geldlening valt voor 50% vrij in de exploitatie. De looptijd van deze lening is tot 2025.

7. Deze geldlening aan Vitens kent een aflossingstermijn van 15 jaar. De aflossing is gestart op 1 juli 2007. Vanaf 2007 is besloten een bedrag van € 152.000 ten gunste te brengen van de exploitatie dit heeft te maken met de verkoopopbrengst van Vitens in 2005. De dekking vindt plaats vanuit de reserve verkoop preferente aandelen Vitens. Einddatum van deze beschikking is 2022. Vanaf 2018 wordt geanticipeerd op het wegvallen van deze opbrengst.

11. In het kader van de ombuigingen wordt voorgesteld de uitgaven voor herinrichting opwaarderen woonomgeving  te schrappen met ingang van 2020. De onttrekking aan de reserve volkshuisvesting komt hiermee ook te vervallen.

De onttrekkingen onder de punten 12 en 20 zijn posten waarop dit moment nog een reserve tegenover staat. Deze onttrekkingen worden afgebouwd. Het betreft budgetten met structurele uitgaven.

15. Voor Cultuurbeleid is gedurende de periode 2017 t/m 2020 budget beschikbaar gesteld met dekking ten laste van de reserve. Met ingang van 2020 wordt dit aangemerkt als incidentele mutatie op grond van de Notitie Structurele en Incidentele baten en lasten (augustus 2018).

21. Bestemmingsplan kernen 50% volkshuisvesting) betreft het ontwikkelen van plannen die aan de reserve Volkshuisvesting onttrokken worden.

22 t/m 30. Dit betreft budgetten die bij de jaarrekening 2018, PPN 2020 of begroting 2020 incidenteel beschikbaar zijn gesteld ten laste van een reserve, met uitzondering van nr 26. Zie hiervoor de toelichting onder nr 15.

Structureel begrotingssaldo
Conform BBV geven wij hieronder het structureel saldo van onze begroting weer.

Berekening structureel saldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

-3.270.000

-2.250.000

-994.000

-394.000

Storting in reserves

-352.000

0

-20.000

-20.000

Onttrekking aan reserves

2.197.000

1.642.000

1.410.000

1.295.000

Begrotingsresultaat (afronding)

-1.425.000

-608.000

396.000

881.000

Waarvan incidenteel lasten

-1.793.000

-373.500

-103.000

-20.000

Waarvan incidenteel baten

1.541.000

145.000

95.000

95.000

Totaal incidenteel

-252.000

-228.500

-8.000

75.000

Structureel saldo

-1.173.000

-379.500

404.000

806.000

ga terug