2 Openbare orde en veiligheid

Analyse afwijkingen 2020 t.o.v. 2019

Uitsplitsing naar beleidsvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

Verschil

Verschil

Bedragen x € 1000

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Openbare orde en veiligheid

-2.192

78

-2.114

-2.612

102

-2.509

-419

24

-395

Saldo van lasten en baten

-2.192

78

-2.114

-2.612

102

-2.509

-419

24

-395

2.2 Mutatie reserves

0

35

35

0

35

35

0

0

0

Resultaat

-2.192

113

-2.079

-2.612

137

-2.475

-419

24

-395

ga terug