1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel 1C Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Uitsplitsing naar beleidsvelden

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

1.3 Belastingen en heffingen

5.937

6.377

6.704

6.774

1.1 Algemene baten en lasten

-473

-1.279

-1.481

-1.887

1.2 Algemene uitkering

37.646

38.336

39.124

39.913

Resultaat

43.110

43.434

44.347

44.800

1.3 Belastingen en heffingen
Het overzicht Algemene dekkingsmiddelen bevat alle heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Te denken valt hierbij aan opbrengsten OZB en toeristenbelasting.

Belastingopbrengst

2020

2021

2022

2023

OZB opbrengsten

€ 5.975.506

€ 6.410.834

€ 6.749.378

€ 6.830.267

Toeristenbelasting

€ 194.000

€ 196.000

€ 196.000

€ 196.000

Hondenbelasting

€ 132.766

€ 134.244

€ 135.586

€ 136.942

Precariobelasting

€ 27.678

€ 27.678

€ 27.678

€ 27.955

Kosten heffing

€ -393.200

€ -391.440

€ -404.640

€ -416.960

Totaal

€ 5.936.750

€ 6.377.316

6.704.002

6.774.204

Een toelichting op de diverse belastingopbrengsten wordt gegeven in de paragraaf Lokale Heffingen.

1.1 Algemene baten en lasten
Het overzicht Algemene dekkingsmiddelen bevat daarnaast het saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Opbrengstsoort

2020

2021

2022

2023

Treasury activiteiten

€ 459.455

€ 419.130

€ 417.192

€ 417.192

Overige baten en lasten

€ -808.901

€ -1.169.990

€ -1.213.943

€ -1.710.648

Totaal

€ -349.446

€ -750.860

€ -796.751

€ -1.293.456

Meer informatie over het beleid rond de treasury activiteiten is te vinden in de paragraaf Financiering. De overige baten en lasten bestaan onder andere uit een stelpost voor onvoorziene uitgaven, de flexibele schil en personele mutaties. Daarnaast is er een stelpost ingesteld voor de gevolgen van loon- prijscompensatie. Strikt genomen vallen deze lasten niet onder de algemene dekkingsmiddelen.

1.2 Algemene uitkering
Tot slot bevat het overzicht de prognose van de Algemene uitkering voor de komende vier jaar.

2020

2021

2022

2021

Algemene uitkering

€ 37.459.000

€ 37.707.000

€ 38.364.000

€ 39.243.000

ga terug